O to wiążące Warunki Ogólne korzystania z portalu Mojeasg.pl oraz warunki umieszczania ogłoszeń (dalej jako Warunki Ogólne), które nabierają mocy wraz z ich publikacją. Korzystanie z tych usług jest zależne od bezwarunkowej zgody użytkownika na Warunki Ogólne.

 • Portal Ogłoszeniowy Mojeasg.pl jest przeznaczony głównie do publikacji konkretnie profilowanych ogłoszeń użytkowników w formie ogłoszeń indywidualnych lub firmowych, pod warunkiem zaakceptowania i dotrzymania niniejszych warunków.
 • W przypadku, gdy Administrator nie zarządzi inaczej, korzystanie z usług portalu ogłoszeniowego Mojeasg.pl jest bezpłatne.
 • Rejestracja ogłoszeniodawców nie jest obowiązkowa, daje ona jednak większe możliwości zarządzania własnymi ogłoszeniami. Zarówno zarejestrowani, jak i niezarejestrowani ogłoszeniodawcy są zobowiązani podać swój aktualny adres e-mail, ewentualnie inne dane, które nie mają charakteru danych osobowych zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych osobowych, które jednak są konieczne do umieszczenia ogłoszenia w odpowiedniej kategorii.
 • Administrator portalu ogłoszeniowego Mojeasg.pl na podstawie własnego uznania zastrzega sobie prawo do usuwania tych ogłoszeń, które są niezgodne z konstytucją Polską, dobrymi obyczajami lub w jakiś inny sposób nie nadają się do publikacji. Jednocześnie zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub uniemożliwienia wstępu użytkownikom, którzy naruszą niniejsze warunki.
 • Ogłoszenia mogą być umieszczane jedynie w odpowiednich kategoriach, odpowiadających ich treści. Jeśli ogłoszenia kwalifikuje się do kilku kategorii możliwe jest zgłoszenie go tylko do jednej – tej, która najlepiej oddaje jego istotę.
 • Użytkownik może opublikować nieograniczoną ilość ogłoszeń przedstawiających różne przedmioty. Każde ogłoszenie można opublikować jeden raz, podwójne ogłoszenia z identyczną treścią zostaną bez uprzedzenia usunięte.
 • Administrator może według własnego uznania ograniczyć ilość publikowanych ogłoszeń w jednej kategorii. Nie zezwala się na umieszczanie w nadpisie lub treści ogłaszania reklamy usług o podobnych charakterze jak Mojeasg.pl. Ogłoszenia naruszające tą zasadę będą bez wcześniejszego ostrzeżenia usuwane.
 • Zgłoszone ogłoszenie jest dodawane do portalu ogłoszeniowego Mojeasg.pl natychmiast po dodaniu ogłoszenia (z wyjątkiem usług płatnych). W tekstach ogłoszeń użytkownik może umieścić jakikolwiek sposób kontaktu (łącznie z adresem www), przy czym obowiązkowe jest podanie aktualnego adresu e-mail. Po każdorazowym dodaniu ogłoszenia ogłoszeniodawca otrzyma e-mail z kodem potrzebnym do usunięcia ogłoszenia.
 • Administrator lub powierzona przez niego osoba (dalej jako Administrator) zastrzega sobie prawo do usunięcia jakiegokolwiek ogłoszenia, które ze względu na swoją treść nie zostało zaszeregowane w odpowiedniej kategorii lub podkategorii, jak również gdy jest niezgodne z obowiązującym prawem Polskim, dobrymi obyczajami, lub jeśli Administrator uzna to za uzasadnione, bez obowiązku informowania o tym ogłoszeniodawcy.
 • Użytkownik jest świadom tego, że korzysta z portalu ogłoszeniowego Mojeasg.pl na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.
 • W przypadku naruszenia norm prawnych, Administrator udostępni wszystkie dostępne mu informacje o użytkownikowi uprawnionym organom.
 • Jeśli nie zostanie postanowione inaczej, Administrator nie ma żadnych obowiązków względem użytkownika.
 • Administrator nie gwarantuje nieprzerwanej ciągłości Mojeasg.pl, jego bezproblemowego działania i zabezpieczenia. Jednocześnie ma prawo zawiesić portal ogłoszeniowy Mojeasg.pl bez jakiegokolwiek ostrzeżenia czy wskazania powodu.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która mogła zostać wyrządzona użytkownikowi w związku z korzystaniem z usług portalu ogłoszeniowego Mojeasg.pl, jak również wynikającą z jego niefunkcjonalności, błędów, braku zabezpieczeń, działań użytkowników czy innych powodów.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość portalu ogłoszeniowego Mojeasg.pl oraz zawartość ogłoszeń, które zostały dodane przez użytkownika w sposób legalny lub nielegalny, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wykorzystanie usług przez użytkowników lub osoby trzecie.
 • Administrator może wykorzystać treść ogłoszenia, jak również informacje o użytkowniku, które opublikuje na stronie ogłoszenia bezpośrednio użytkownik (dane kontaktowe w ogłoszeniu itd.), według uznania.
 • Administrator nie bierze odpowiedzialności za pochodzenie, jakość, dostarczenie, odbiór, zapłacenie oraz funkcjonalność proponowanych przedmiotów użytkowników.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian warunków i zasad dotyczących ogłoszeń. To rozporządzenie dotyczy również informacji o usługach płatnych.
 • W przypadku zmiany cen usług, zmiana ta nie ma wpływu na już opłacone usługi, które zostaną opublikowane na cały okres, za jaki uiszczono opłatę zgodnie ze starym cennikiem.
 • Administrator ma prawo zdecydować o zakończeniu działalności portalu ogłoszeniowego Mojeasg.pl.


Użytkownik zgadza się na warunki i zasady umieszczania ogłoszeń i na znak zgody zaznaczy zakładkę – zgadzam się z ogólnymi zasadami umieszczania ogłoszeń.
 

Warunki te zostały opublikowane 02. lipca 2023.